Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte og ta ansvar for seg selv og andre
  • planlegge og gjennomføre turer ute til ulike årstider, også med overnatting, og gjøre rede for valg av rute og leirplass
  • holde orden på og vurdere bruk av utstyr og bekledning
  • fiske, jakte eller høste fra naturen og fortelle hvordan naturressursene kan brukes og oppbevares
  • reflektere over etisk og bærekraftig bruk av naturressurser
  • forstå og bruke teknikker knyttet til kart og kompass, bålfyring, knuter, førstehjelp og redskaper
  • gjøre rede for allemannsretten og bestemmelser som regulerer ferdsel i og bruk av naturen

Fagets relevans og sentrale verdier 

Friluftsliv handler om at elevene skal utvikle turglede og respekt for naturen og naturressursene. Faget skal gi elevene forståelse av mangfoldet i naturen. Faget skal også bidra til å fremme fysisk og psykisk helse ved å gi elevene erfaring med å bruke naturen til rekreasjon og aktiviteter. Videre skal faget styrke elevenes evne til å ta vare på seg selv og andre i naturen.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget friluftsliv skal legge til rette for samarbeid, medbestemmelse og medansvar. Faget skal bidra til at elevene kan ta ansvarlige og miljøbevisste valg som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Faget skal også bidra til interesse for og glede ved tradisjonelt og moderne friluftsliv som en del av vår kulturarv og identitet. Skolen kan velge å legge til rette for forberedelse til båtførerprøven eller jegerprøven. Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i valgfaget friluftsliv når de bruker kunnskaper, ferdigheter og teknikker i praksis. Elevene viser og utvikler også kompetanse når de bidrar til turglede og mestringsopplevelser, og når de reflekterer over bærekraftig bruk av naturen.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte friluftsaktiviteter, og gjennom at elevene selv får vurdere eget arbeid. Læreren skal være i dialog med elevene om utviklingen deres i faget. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i faget.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i valgfaget friluftsliv ved avslutningen av opplæringen. Læreren skal planlegge og legge til rette for at eleven får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i valgfaget friluftsliv basert på kompetansen eleven har vist i praktisk friluftsliv og bærekraftig bruk av naturressurser.

Kilde: https://www.udir.no/lk20/nmf01-02